Ett fel har inträffat och servrarna kan inte bearbeta din förfrågan just nu. Försök igen om några minuter.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Webbplats www.slu.se

SLU är ett universitet med både geografisk och ämnesmässig bredd.

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

Vi vågar ifrågasätta etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vårt universitet producerar forskning i världsklass. 

 • SLU är en attraktiv och stimulerande arbetsplats för nuvarande och framtida medarbetare.
 • SLU är ett attraktivt lärosäte för studenter och har utbildningar med hög kvalitet och samhällsrelevans.
 • SLU:s forskare har god tillgång till forskningsinfrastruktur som ger möjlighet till nydanande, excellent forskning.
 • SLU:s samverkan skapar samhällsnytta och uppskattas av intressenterna samtidigt som kvaliteten på vår utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys höjs.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. 

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

Jobb på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

 • Postdoc

  Umeå

  The Department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) is part of the Faculty of Forest Science, has about 50 employees and is based in both Umeå and Uppsala. The department conducts high-quality research and education at a high international level and collaborates ...
 • Postdoktor

  Umeå

  Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi (SBT) ingår i fakulteten för skogsvetenskap, har cirka 50 anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen utför högkvalitativ forskning och grund- och forskarutbildning på hög internationell nivå och samarbetar...
 • Forskningsassistent

  Lomma

  Institutionen för växtförädling Institutionen för växtförädling bedriver forskning, utbildning och innovationsarbete av strategisk betydelse för samhällets långsiktiga försörjning av livsmedel, industriell råvara och energi, och för att möta ett ökande behov av råvara...
 • Statistikerjobb

  Lysekil

  Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas...
 • Statistikerjobb

  Lysekil

  Do you want to work in an inspiring environment and contribute to the sustainable use of our oceans, lakes and watercourses? We at the Department of Aquatic resources (SLU Aqua) are passionate about our vision "Viable fish stocks in healthy waters ". We´re expanding, searching...
 • Sommarjobb Alnarpsparken

  Lomma

  Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Odlingsenheten är en serviceorganisation vid LTV-fakulteten som administrerar och utvecklar fakultetens odlingsresurser. Dessa omfattas av Alnarpsparken, Trädgårdslaboratoriet, Landskapslaboratoriet...
 • Trädgårdstekniker/biträde

  Lomma

  Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Odlingsenheten är en serviceorganisation vid LTV-fakulteten som administrerar och utvecklar fakultetens odlingsresurser och grönytor på Campus Alnarp. Dessa omfattas av Alnarpsparken, Landskapslaboratoriet...
 • Universitetsadjunkt livsmedelssäkerhet

  Uppsala

  Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning...
 • Två postdoktorer i ekologi

  Uppsala län

  Två postdoktorer i ekologi Sveriges lantbruksuniversitet Publicerad: 2020-01-13I   På institutionen för ekologi bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler...
 • Forskarstuderande - Veterinärmedicinsk Vetenskap

  Uppsala

  Kliniska vetenskaper Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga...